Adatkezelési tájékoztató

I. A Dark River Kft., a www.elotarsas-2018.darkriver.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Az Adatvédelmi Szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
A Dark River Kft fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot megváltoztassa.

II. Az adatkezelő

Neve: Dark River Kft.
Székhely: 1077, Budapest, Király u. 91.
Telephely: 1077, Budapest, Rózsa u. 18/b
Elérhetőség: info@elotarsasjatek.hu
Szolgáltatást nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-195055
Adószám: 24836869-2-42
weboldal: www.elotarsas-2018.darkriver.hu

III. Fogalmak

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

IV. Az adatkezelő által folytatott egyes adatkezelések

IV.1. A Weboldal látogatóinak adatai

A Weboldalon tett látogatás során Adatkezelő a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. “cookie”-t) helyez el. Ezek alapján Adatkezelő a Felhasználók böngészési szokásaival kapcsolatos adatokat kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott információkat, így biztosítja a Weboldal minél magasabb színvonalú működését és a felhasználói élmény növelését.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

IV.2. Árajánlatkérés

Ajánlatkérés esetén a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím vagy telefonszám (és cég képviseletében: cégnév). Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, tájékoztatás, ajánlat küldése. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Ajánlatkérés esetében azok Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

IV.3. Foglalás

A vendégeink e-mailben, telefonon, faxon, személyesen illetve a Weboldalon található online foglalási rendszer segítségével foglalhatnak időpontot. A foglaláshoz a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám (előre utalás esetén számlázási cím). Ezeket az adatokat Adatkezelő a foglalással kapcsolatos ügyintézésre, a Felhasználóval történő kapcsolattartásra, valamint foglalások nyilvántartása céljából használja fel. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, illetve a szükséges adatok kivételével – amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést elrendelő jogszabály. Az online foglalási rendszer technológiai hátterét a szolgáltatást is nyújtó Dark River Kft. biztosítja.

IV.5. Online marketing

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az online foglalási rendszerben való adatok megadása után az újdonságokra feliratkozni. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó Felhasználóknak általában fél évente, de évente legfeljebb három alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít. A megadott név, e-mail címre ezután Adatkezelő újdonságokat, híreket kézbesít. Az adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig azok törlését a Felhasználó nem kéri, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. Az online direkt marketing üzenetekről a leiratkozás lehetőségét minden e-mailben egy közvetlen link biztosítja Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

A marketinggel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelések adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-134250/2017

V. Az adatkezelés

Adatkezelés célja: vásárlókezelés: kapcsolattartás a társaság ügyfeleivel, a szerződések megfelelő teljesítése, vevő utángondozás
Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím (előre utalás, utalvány vásárlás esetén számlázási és postázási cím), korábbi foglalások vagy vásárlások listája
Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Adattárolás határideje: Az online adatbázisba kerülés esetén: a társaság megszűnéséig, adattörlés esetén a tilalmi listán: a társaság megszűnéséig, adattárolás módja: elektronikus.

VI. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő 2-es pontban meghatározott bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2014. március 20-tól visszavonásig érvényes.