Barion Pixel
Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS Imre Márk Richárd egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését végzi. Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal. Adatkezelő az adatkezelés részletes szabályait az Egységes Szerkezetű Adatvédelmi Tájékoztató szabályaiban (továbbiakban Szabályzat) foglalja össze. Adatkezelő a Szabályzat alapján – az átláthatóság elvére figyelemmel – Adatkezelési Tájékoztatót készít ügyfelei részére, hogy megfelelően tájékoztatást nyújtson az adatkezelési folyamatokról, illetőleg az érintettek jogairól.

Jelen tájékoztató Adatkezelő ÜGYFELEIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI tevékenységeivel összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot. Tájékoztatjuk, hogy a Szabályzat elérhető Adatkezelő titkárságán, illetve bármely kérdése felmerül, Adatkezelő munkatársai állnak rendelkezésére. Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

2. ADATKEZELŐ ADATAI Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.

Az Adatkezelő adatai:

  •  Név: Imre Márk Richárd egyéni vállalkozó
  •  Székhely: Telephely: 1077, Budapest, Rózsa u. 18/b 
  •  Weblap: www.elotarsasjatek.hu
  •  Kapcsolattartás: Imre Márk adatvédelmi referens
  •  Telefon: +36 20 325 7315
  •  E-mail: info@elotarsasjatek.hu |

 Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, stb…). Az adatkezelési műveletek során alkalmazott fogalmakkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot. Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:-célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)-szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)-jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak)-átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok alkalmazása)-adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben valósuljon meg)-arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)-elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát Adatkezelő megfelelően dokumentálja) Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.

 

4. AZ ÖN JOGAI Ön az adatkezelés során mindenkor jogosult: a. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről b. amennyiben az adat nem helyes, kérni ennek kijavítását c. kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását d. kérni a személyes adatai törlését e. kérni személyes adatainak más Adatkezelő részére való továbbítását (adathordozhatóság) f. tiltakozni személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználása ellen | 3 | Imre Márk Richárd egyéni vállalkozó g. bármely megadott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja h. panaszt tenni és jogorvoslattal élni, illetékes törvényszék előtt pert indítani Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

 

Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek reklámanyagot. Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken: o Adatvédelmi referens: Imre Márk o Cím: 1173, Budapest, Pesti út 95. o Telefon: +36 20 325 7315 o E-mail: info@elotarsasjatek.hu Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék: o Név: Fővárosi Törvényszék o Cím: 1055 Budapest, Markó utca 25. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság o Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c o Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. o Telefon: +36 1 391 1400 o Fax: +36 1 391 1410 o E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Az Ön jogairól bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 12-22. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben, valamint Adatkezelő Szabályzatában. 5. ADATBIZTONSÁG Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.  Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából. Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében-technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében-biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését-biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését-megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést-megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében-elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából-biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét-biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét-gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről -biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett 6. ADATTOVÁBBÍTÁS Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a Szabályzat 2. számú mellékletében foglalt Partnerek részére. Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével. 7. A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 1. Érdeklődés, információkérés, ajánlatkérés LEÍRÁS: Érintettek információt, ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől a szolgáltatás vonatkozásában. ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatás iránt érdeklődők. ADATOK EREDETE: Az érdeklődők által önként megadott adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja szolgáltatási szerződés megkötése. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, ha az információkérés közvetlenül szolgáltatás igénybevételére vonatkozik  AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt, árajánlatot kérjen. Adatkezelő képviselője az adatokat tárolja, majd az információt vagy ajánlatot megküldi Érintett részére. KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás ajánlat konkrét tárgya szerződés tárgyának meghatározása AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. Ajánlatkérés esetén Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek elmaradása hiányában amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja az adatokat. 2. Időpont foglalás LEÍRÁS: Érintettek időpontot kérhetnek Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételére. ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek. ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy időpontot kérjen szolgáltatás nyújtására. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer előjegyzési naptárában rögzíti. KEZELT ADATOK KÖRE: név azonosítás, kapcsolattartás telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás szolgáltatáshoz szükséges adatok (pl.: időpont, létszám, igényelt szolgáltatás stb.) szerződés teljesítése AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a szolgáltatáshoz igénybevételéig tárolja az adatokat. 3. Utalványok kiállítása LEÍRÁS: Adatkezelő szolgáltatásai igénybevételére utalványokat értékesít. ÉRINTETTEK KÖRE: Utalvány vásárlója. ADATOK EREDETE: Utalvány vásárlója által megadott adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése AZ ADATKEZELÉS Adatkezelő szolgáltatásai igénybevételére utalványokat értékesít. | 6 | Imre Márk Richárd egyéni vál lalkozó FOLYAMATA: Online értékesítés esetén a számlázás céljából rögzít adatokat Adatkezelő. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszerben rögzíti. KEZELT ADATOK KÖRE: név, cím számlázás esetén utalvány sorszáma, vásárlás időpontja azonosítás telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás szolgáltatáshoz szükséges adatok (pl.: időpont, létszám, igényelt szolgáltatás stb.) szerződés teljesítése AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a szolgáltatáshoz igénybevételéig tárolja az adatokat. 4. Felelősségvállalás LEÍRÁS: A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, hogy igénybe vevő felelősséget vállaljon a szolgáltatás igénybe vétele során esetlegesen okozott károkért. Érintett ennek elismerésére felelősségvállallási nyilatkozatot ír alá. ÉRINTETTEK KÖRE: A szolgáltatást igénybe vevő személy. ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Adatkezelő a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően felelősségvállalási nyilatkozatot ír alá. A nyilatkozat kizárólag egy esetleges káreseménnyel (károkozással) összefüggő kártérítési eljárás érdekében kerül felhasználásra. Károkozás esetén Adatkezelő minden esetben megpróbálja békés úton rendezni a kárt, ennek érdekében – lehetőség szerint telefonon – felveszi a kapcsolatot Érintettel. KEZELT ADATOK KÖRE: név, anyja neve, lakcím azonosíthatóság (jogi úton történő igényérvényesítés céljából) telefonszám kapcsolattartás (békés rendezés érdekében egyeztetés céljából) AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: A szolgáltatás igénybevételét követő 30 nap; károkozás esetén az igény érvényesítésére nyitva álló határidő. ADATTOVÁBBÍTÁS: Károkozás esetén mérlegelés szerint jogi képviselő felé, illetve a hatóság (rendőrség) felé. 5. Számlázás LEÍRÁS: Adatkezelő szolgáltatás nyújtása során az ügyfél részére számlát állít ki. ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akiknek nevére Adatkezelő számlát állít ki. 

ADATOK EREDETE: Az Érintett által önként megadott adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja számviteli kötelezettség teljesítéséhez fűződő jogi kötelezettség teljesítése. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 2007. évi CXXVII. törvény 169. §, 2000. évi C. törvény 167. §, 169. § AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Adatkezelő az Érdeklődő által szolgáltatás igénybe vételét követően a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki. A számlákat Adatkezelő papír alapon, vagy a szamlazz.hu szolgáltatásával állítja ki és a számlamásolatot tárolja. KEZELT ADATOK KÖRE: számlázási név számlázási cím szükség esetén adószám számviteli törvénynek megfelelő bizonylatadási kötelezettségnek való megfelelés érdekében AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a számlákat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok kötelező tárolási ideje 10 év. ADATTOVÁBBÍTÁS: Adatkezelő továbbítja az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére -online rendszeren a 100.000 Ft-os ÁFA tartalmat meghaladó számlák esetében-magánszemély részére kiállított készpénzes számlákat havi bontásban (48/2013. NGM rendelet) 6. Biztonsági kamera üzemeltetése LEÍRÁS: Adatkezelő személyi- és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet a szolgáltatás helyszínén, melyről a területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja. ÉRINTETTEK KÖRE: A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, ügyfelek). ADATOK EREDETE: Az elektronikus megfigyelő rendszer által készített felvételek. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén a személy- és vagyonvédelem biztosítása. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Adatkezelő a kamerarendszer működtetését Kameraszabályzat alapján végzi. A Kameraszabályzat háttérszabályzata az Adatvédelmi Szabályzat. KEZELT ADATOK KÖRE: képmás és hang személyi- és vagyonvédelmi cél AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a felvétel elkészítésétől számított 3 munkanapig. ADATTOVÁBBÍTÁS: Hatósági megkeresés esetén jogszabályi kötelezettség alapján hatóság részére (pl.: szabálysértési ügyben)

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSA: Kameraszabályzat  7. Játék kamera üzemeltetése LEÍRÁS: Adatkezelő biztonsági kamerarendszert üzemeltet a játékszobákban annak érdekében, hogy a bent lévők testi épségét és bent található vagyoni javakat megóvja. A kamera-képet az operátor folyamatosan figyeli, azonban rögzítés nem történik. A közvetítés kizárólag helyben, a belső hálózat segítségével, az operátor részére követhető. A kamera használatáról Érintettek tájékoztatását kapnak a játék kezdetekor. A kamera használata során adatkezelés Adatkezelő részéről nem történik. 8. Fénykép készítése résztvevőkről LEÍRÁS: A szolgáltatás résztvevőiről – kérésükre – Adatkezelő fényképet készít, melyet megoszt Facebook oldalán, illetve melyet – kérésre megküld Érintettnek. ÉRINTETTEK KÖRE: A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (játék résztvevője) ADATOK EREDETE: Érintett hozzájárulásával, Adatkezelő által készített felvétel. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szolgáltatással kapcsolatos felhasználói élmény növelése, illetve Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Adatkezelő a szolgáltatás végén, Érintett kérésére fényképet készít a résztvevőkről. Érintettetek hozzájárulásával Adatkezelő a fényképeket közzéteszi facebook oldalán. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonására a konkrét adat megjelölésével kerülhet sor. KEZELT ADATOK KÖRE: képmás élményről származó emlék név, lakcím hozzájárulás dokumentálása érdekében azonosítás AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: A hozzájárulás visszavonásáig, az Érintett részére történő megküldésig, illetve a Facebookon történő közzétételig, de legfeljebb 30 nap. A hozzájáruló nyilatkozat tárolása a hozzájárulás visszavonásáig törétnik. ADATTOVÁBBÍTÁS: Facebook részére (ld. 8. pont). 9. Feketelista LEÍRÁS: Adatkezelő listát vezet azon telefonszámokról, melyekről történt megrendelés során Adatkezelőt kár érte (pl.: szolgáltatás ki nem fizetése, eszközök megrongálása, foglalást követően a szolgáltatás igénybe nem vétele, stb…). Adatkezelő ezen elérhetőségről érkező személyek számára nem teszi elérhetővé szolgáltatását. 

ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akik korábbi tevékenységük alapján a szolgáltatást nem vehetik igénybe ADATOK EREDETE: Érintett által egyéb adatkezelési művelet során (pl.: időpontfoglalás) megadva AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Adatkezelő vagyoni érdekeinek védelme AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Adatkezelő káresemény meg nem térítése esetén, illetve egyéb anyagi kár esetén (pl.: időpont foglalás esetén nem jelennek meg a résztvevők) felviszi az általa vezetett feketelistára az eseményhez kapcsolat telefonszámot annak érdekében, hogy ezen számról érkező megrendelés esetén – a korábbi kárra tekintettel – a szolgáltatást ne tegye elérhetővé Érintettnek. KEZELT ADATOK KÖRE: telefonszám vagyoni érdek védelme AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Az adattárolás alapjául szolgáló eseménytől számított 2 évig. 10.Honlap (cookie használat) LEÍRÁS: Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy honlapján cookikat használ. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni. A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor „Süti tájékoztató”-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét. A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet! ÉRINTETTEK KÖRE: Adatkezelő weblapját meglátogató személy. ADATOK EREDETE: Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú adatgyűjtés. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot. KEZELT ADATOK KÖRE: Adatkezelő a cookieban személyes adatot nem tárol. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: www.facebook.hu www.support.google.com 

11.Facebook megjelenés LEÍRÁS: Adatkezelő jelen van a Facebook közösségi oldalon. Érintett a közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett – a közösségi oldal szabályzatának elfogadásával – elfogadja, hogy a közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását. Érintett aktív magatartása – az üzenet és értékelés tartalma, mint adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő. ÉRINTETTEK KÖRE: Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára üzenetet küldenek. ADATOK EREDETE: Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok (Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és események megosztása az érdeklődőkkel. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát. Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket, felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat. KEZELT ADATOK KÖRE: publikus név azonosítás, kapcsolattartás publikus e-mail cím kapcsolattartás publikus fotó azonosítás üzenet tartalma kapcsolattartás AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott adatok azok kérelemre való törléséig. ADATTOVÁBBÍTÁS: A közösségi oldal számára történik adattovábbítás. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait a www.facebook.hu oldalon ismerheti meg az Érintett. 12.Panaszkezelés LEÍRÁS: Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére. ÉRINTETTEK KÖRE: Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel. ADATOK EREDETE: A panaszos által önként megadott adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása. |

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLX. törvény 17/A. § AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról. KEZELT ADATOK KÖRE: panaszos neve, lakcíme azonosítás a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása csatolt dokumentumok Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet felvevő személy és panaszos aláírása (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén) jegyzőkönyv felvételének helye és ideje panasz egyedi azonosító száma azonosítás AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA: Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 5 év a 1997. évi CLX. törvény 17/A. § alapján. ADATTOVÁBBÍTÁS: Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLX. törvény) 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK További információkért kérem olvassa el Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatát, illetve kérjen segítséget munkatársainktól.

Budapest, 2024.02.24.